KMETIJSKI UKREPI

M11 - EKOLOŠKO KMETOVANJE

odukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

Opis

Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, elementov krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim spremembam. Dodelijo se za prostovoljno preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

 

Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora poleg pogojev upravičenosti, ki so opisani v poglavju 'Pogoji za upravičenost' tega podukrepa, izpolnjevati naslednje zahteve:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Obveznost izvajanja tega podukrepa traja najmanj dve ali tri leta oziroma manj v primeru skrajšanja obdobja preusmeritve, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES. Po preteku obdobja preusmeritve v ekološko kmetovanje mora upravičenec izpolnjevati zahteve ukrepa Ekološko kmetovanje (skupaj 5 let).

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli na ha kmetijskih površin. Podpora za trajno travinje se dodeli v obliki letnega plačila na ha trajnega travinja. Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega podukrepa.

 

Plačilo za trajno travinje za KMG se obračuna za površino trajnega travinja, ki dosega povprečno obtežbo najmanj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja. Če KMG ne dosega povprečne obtežbe 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, se plačilo obračuna le za površine, za katere je obtežba 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja zagotovljena.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega podukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.

 

Pogoji za upravičenost

 • upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, skladno s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev
 • ob vstopu v podukrep mora imeti kmetijsko gospodarstvo vsaj 1 ha kmetijskih površin
 • imeti mora izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve
 • kmetijsko gospodarstvo, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, skladno s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

 

Če se upravičenec vključi tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, morajo biti v programu aktivnosti kmetijskega gospodarstva posebej opredeljene tudi vse obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje tega ukrepa. V tem primeru se pripravi en program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.


Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja in ustrezne obvezne standarde za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč iz navzkrižne skladnosti, ustrezna merila in minimalne dejavnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Podukrep M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

 

Več na spletni strani Program razvoja podeželja (skrbnik MKGP) in spletni strani Agencije.
Cilj 
Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Upravičenci
Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

Opis
Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območjih.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnosti rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep se deli na tri podukrepe:

 • Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),
 • Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
 • Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega ukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007-2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

Podpora 
Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.
Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s  kmetovanjem izven območij OMD.


 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (UKREP 10)

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.

Upravičenci 
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Opis 
Ukrep 10 (Ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin.

Ukrep se izvaja prek v naprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora 
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plačila pri operacijah, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.
dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov.


UKREP 311 – DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI  

Prejeli smo   sredstva iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013, ob ureditvi

apartmajev za namen turistične dejavnosti na kmetiji.